Variable SKIP_API_BASE_URLConst

SKIP_API_BASE_URL: "https://api.skip.money" = 'https://api.skip.money'